Všeobecné technické, dodací a fakturační podmínky služeb povrchových úprav

dodávaných společností První plzeňská galvanovna s.r.o. 1.

1. Sortiment služeb povrchových úprav ocelových dílů dodaných zákazníkem

a) závěsové a hromadné galvanické zinkování – rozměry dílů
 délka 1450 mm, výška 1150 mm, šířka 450 mm

Nabízené technologie:

 • zinkování s následnou transparentní pasivací
  (tzv. modrý chromát, modrá pasivace)
 • zinkování s následnou iridizující pasivací
  (tzv. silnovrstvá pasivace)
 • zinkování s následným duhovým chromátovým konverzním povlakem
  (tzv. žlutý chromát )
 • zinkování s následným černým chromátovým
  konverzním povlakem
  (tzv. černý chromát )

Všechny výše uvedené povlaky lze ještě utěsnit organickými utěsňovacími prostředky.

b) závěsové a hromadné zinečnaté fosfátování – rozměry dílů
 délka 1200 mm, výška 1000 mm, šířka 300 mm
Nabízené technologie – zinečnaté fosfátování s možností následné impregnace
povrchu konzervačním olejem

c) závěsové a hromadné moření ocelových dílů – rozměry dílů
 délka 1200 mm, výška 1000 mm, šířka 300 mm
Nabízené technologie – odmaštění a moření dílů v kyselině chlorovodíkové

2. Objednání požadované služby
Zákazník zadává požadavky na povrchové úpravy dle příslušné normy a uvede konkrétní požadavek na povrchovou úpravu v objednávce a na dodacím listu, který předá spolu se zbožím v kanceláři Příjmu a expedice Dodavatele (První plzeňská galvanovna s.r.o.). Požadavky lze zadat i obecně, kde hlavním identifikátorem je druh požadované povrchové úpravy (slovně) a dále stejně jako u první možnosti uvede množství kusů, označení jednotlivých dílů popř. hmotnost jednotlivých dílů. V případě požadavku zákazníka lze kalkulovat cenu požadované služby dle výkresu konkrétního výrobku nebo dodaného vzorku.

3. Parametry dodaných dílů k povrchové úpravě
Dodavatel požaduje vždy veškeré informace o funkci a použití dílu předávaného k povrchové úpravě. Díly předávané k povrchové úpravě svojí konstrukcí, rozměry, úchylkami tvaru a polohy, použitým materiálem, drsností povrchu, značením i celkovým provedením musí odpovídat výkresové dokumentaci a musí být technologicky způsobilé pro požadovaný typ povrchové úpravy.
Povrch dílů dodaných k povrchové úpravě musí být čistý, zbavený mechanických nečistot bez zjevných známek koroze a mechanického poškození. Díly musí být dopravovány a skladovány vhodným způsobem pro zabránění nežádoucího poškození. Díly jsou dodávány a po provedení povrchové úpravy expedovány v obalech odběratele. Obaly (palety) musí být čisté, zbaveny mechanických nečistot, nepřeplněny a umožňující stohování. Zodpovědnost za výše uvedené parametry nese odběratel. V případě, že díly předané k povrchové úpravě nebudou splňovat výše uvedené parametry, bude odběrateli účtována přirážka za zvýšenou manipulaci nebo vytřídění vadných polotovarů či nezbytnou předúpravu dle ceníku. V případě poškození nebo ztráty je zákazník neprodleně informován.

4. Termín dodání požadované služby a její odběr
Požadavky na povrchové úpravy v předpokládané hodnotě jedné dodávky do 5 000,– Kč není nutné předem avizovat, či objednávat. Požadavky budou splněny do 3-5 pracovních dní.
Požadavky na povrchové úpravy v předpokládané hodnotě jedné dodávky od 5 000,– Kč je nutné předem avizovat, či objednávat minimálně s předstihem 3 dnů. Stejně tak je nutné postupovat v případě požadovaného termínu kratšího než 3 pracovní dny.
V případě, že objednatel nedodá zboží k povrchové úpravě v dohodnutém množství a termínu, je dodavatel oprávněn vyúčtovat ztráty za reservaci výrobních kapacit.
Po dokončení povrchově upravených dílů nebude zákazník vyzýván k odběru dílů, pokud se termín odběru neliší od termínu dohodnutého při zadávání objednávky. Pokud si zákazník nevyzvedne zboží v dohodnutém termínu, je dodavatel oprávněn po 3 pracovních dnech účtovat skladné v hodnotě 1 %/den z celkové hodnoty zakázky.
Na dokončené a převzaté služby je vystaven dodací list, jenž je podkladem pro fakturaci.

5. Kvalita povrchových úprav
Požadavky na kvalitu povrchové úpravy a její kontrolu, odchylující se od všeobecně platných technických norem a interních předpisů dodavatele, musí zákazník uvést do konkrétní objednávky nebo dodací list. Dodavatel provádí pravidelné ověřování kvalitativních požadavků na prováděnou povrchovou úpravu dle předmětných a souvisejících technických norem. Tloušťku povlaku kontroluje dodavatel v místech stanovených technickou dokumentací nebo na dohodnutém měrném bodě. Pokud není místo určeno technickou dokumentací nebo zákazníkem, je měření prováděno na běžně dospupné povrchové ploše příslušného dílu.
Síla vrstvy, drsnost a vzhled povrchu musí odpovídat technické dokumentaci nebo vzájemně odsouhlasenému vzorku povrchově upraveného dílu. Na přání odběratele lze za úplatu zajistit speciální kontrolní postupy, či speciální atesty povrchové úpravy. Pro případ poškození zboží převzatého k povrchové úpravě je dodavatel pojištěn.
O dodání zboží k povrchové úpravě větší hodnoty než je obvyklé a běžné musí být dodavatel prokazatelně informován. Dodavatel neručí za vady na polotovaru způsobené nevhodně zvolenou a objednanou technologii povrchové úpravy. Dodavatel neprovádí
úplnou vstupní technickou kontrolu polotovarů. Dodavatel neručí za vady způsobené chybnou přepravou a uskladněním po expedici zboží dodavatelem.
Případné reklamace je nutné obratem prokazatelně oznámit (fax, dopis, e-mail) dodavateli. Množstevní a kvalitativní reklamace odběratele bude akceptována a řešena dodavatelem pouze pokud o ní bude vyrozuměn do 5-ti pracovních dnů od převzetí ukončené zakázky zákazníkem. Uznané reklamace budou opraveny v závislosti na množství a naléhavosti dle dohody se zákazníkem. V případě neoprávněné reklamace je dodavatel oprávněn vyúčtovat náklady související s vyřízením reklamace. (zvýšená manipulace, vytřídění, přeprava, cestovné, apod.) Prováděné povrchové úpravy nejsou vhodné pro díly, které přicházejí do styku s potravinami.

6. Ceny služeb
Ceny služeb povrchových úprav jsou smluvní a závislé na množství kusů, požadovaném termínu, ploše a hmotnosti dílu, možnosti jeho zavěšení a požadované povrchové úpravě. Dohodnuté ceny za konkrétní povrchovou úpravu dodaného polotovaru jsou vždy uvedeny ve smlouvě o dílo nebo ve zpracované nabídce dodavatelem a musí být uvedeny na objednávce nebo dodacím listu zákazníka.
Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny v případě, že:
a) kurs české koruny vůči EURO poklesne o více jak 10 procent oproti období, ve kterém byla cena stanovena.
b) inflace v oblasti služeb udávaná českým statistickým úřadem přesáhne 10 procent.
O případné změně ceny bude odběratel informován písemně s předstihem jednoho měsíce.
Je-li cena požadována v EUR, pak je přepočítávána aktuálním kursem ČNB, ke dni fakturace zakázky.
Stanovené ceny jsou platné pro parametry dílů uvedené v poptávce nebo v dodané
dokumentaci a předpokládají možnost standardního zavěšení a mohou se po vzájemném odsouhlasení fyzických vzorků měnit.
Nabídnuté ceny neobsahují DPH, krytí závitů a ploch, atesty a protokoly a dopravu dílů zákazníkovy. V ceně je zahrnuto standardní balení (krytí dna kovových palet či beden, proložení dílů u černého chromátu, skládání dílů do zákazníkem dodaných obalů. Ceny jsou platné za předpokladu, že při výrobě dílů nebude použito olejů nebo jiných emulzí s obsahem volného chlóru, silikonu, teflonu, grafitu, a rostlinných olejů. U svařenců nebude při výrobě použito prostředků s obsahem silikonu, svary budou čisté a materiál bez okují včetně hran po řezání laserem.
V případě, že budou odběratelem požadovány nestandardní technicko-dodací podmínky nebo nebudou dodrženy Všeobecné technické a Dodací a fakturační podmínky, lze k platným cenám účtovat následující příplatky či náhrady:

 • příplatek za hrubě znečištěné polotovary – 10%
 • příplatek za neupravené polotovary po kalení – 10%
 • příplatek za přednostní vyřízení zakázky do 24 hod. – 30%
 • příplatek za přednostní vyřízení zakázky – na počkání – 50%
 • příplatek za vyžádanou práci o S, N, Sv – 30%
 • náhrada za třídění a zvýšenou manipulaci se zbožím – 300,- Kč/hod
 • náhrada za uskladnění – 1%/den z celkové hodnoty zakázky
 • náhrada za rezervovanou a nevyužitou výrobní kapacitu – 2.000,- Kč/hod

7. Fakturace – platební podmínky
Faktury za dodávky služeb jsou vystavovány dle dodacích listů průběžně (u stálých zákazníků v 10denních intervalech). U služeb opakovaných lze fakturaci sloučit za několik dodacích listů najednou. Základní splatnost faktur je stanovena na 14 dní po datu vystavení faktury. Faktury za dodávky do hodnoty 1.000,– Kč jsou splatné v hotovosti, při převzetí zboží. Stejně tak je postupováno u veškerých faktur u zákazníků, kteří měli opakovaně problémy s dodržováním doby splatnosti.
V případě prodlení s úhradou faktur je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení. V případě delšího prodlení s úhradou starších faktur je dodavatel oprávněn bez předchozího upozornění zastavit práce na novém zboží zákazníka převzatém k povrchové úpravě. V krajním případě je dodavatel oprávněn pozastavit výdej zboží povrchově upraveného do doby úplné úhrady dlužných faktur, včetně příslušných úroků z prodlení. Tyto neuhrazené (dlužné) faktury je dodavatel oprávněn vyžadovat zaplatit v hotovosti. Náklady na zahraniční platby (bankovní převody) hradí zákazník. U dílů, pro které nebylo provedené poptávko-nabídkové řízení, platí základní standardní ceny stanovené dodavatelem.

8. Informovanost zákazníka
V případě zjištění jakéhokoliv problému ze strany dodavatele, bude zákazník neprodleně informován o problémové zakázce, přičemž identifikačním znakem pro zpětnou sledovatelnost je mimo dohodnuté identifikace vždy číslo dodacího listu nebo objednávky a číslo faktury vystavené dodavatelem.

9. Platnost podmínek, výpovědní lhůty
Tyto Všeobecné technické a Dodací a fakturační podmínky se stanovují s platností na dobu neurčitou. Jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o dílo. Odchylné podmínky od těchto Všeobecných technických a Dodacích a fakturačních podmínek musí být jmenovitě uvedeny v konkrétní smlouvě o dílo. Dodavatel si vyhrazuje právo změny podmínek, o které bude s předstihem jednoho měsíce informovat zákazníky.
Po zaslání cenové nabídky na nově poptávaný díl, je tato cena zanesena do naší firemní databáze (pokud nejsou vznesené námitky) a je považována za součást stávající Rámcové smlouvy o dílo nebo Smlouvy o dílo (objednávky) bez vystavení dodatku k této smlouvě a je platná i pro další shodné objednávky příslušného dílu.

V Plzni dne 1.1.2019

Ing. Ladislav Rous – jednatel společnosti

První plzeňská galvanovna s.r.o.